Yhteystiedot:

Tampereen kristillinen koulu
Ketarantie 4 J,
33680 Tampere


Kanslian puh. 045 8914787
Rehtorin puh. 050 5702854


hallinto@takriko.fi
Facebook

Historia

Tampereen kristillinen koulu on aloittanut toimintansa vuonna 1966.  Koulu on toiminut aiemmin Ilomäentiellä adventtikirkon tiloissa. Vuonna 1998 koulu sai korvaavan koulun aseman ja koulun ylläpitäjä Suomen Adventtikirkko sai koululle toistaiseksi voimassa olevan opetuksen järjestämisluvan.

Nykyisiin tiloihin Nurmin kaupunginosaan koulu muutti vuonna 2000. Koulussa oli tuolloin 33 oppilasta ja uudet tilat sisälsivät kolme luokkatilaa, ruokasalin ja pienen liikuntasalin. Oppilasmäärän kasvaessa liikuntasalista tehtiin luokkatila. Vuonna 2002 koulu sai luvat yläkoululle ja esiopetukselle. Esiopetus käynistettiin vuonna 2006.

Jumala on siunannut koulua vuosien varrella monella tavalla. Oppilasmäärän kasvaessa ja opetuksen kehittyessä koululle on rakennettu  lisää luokkatiloja. Lahjoitusten avulla koulu sai uuden keittiön  ja monien vaiheiden kautta toimivat teknisen työn tilat. Väistötilaksi rakennettu musiikkiluokka on ollut tärkeä tilainvestointi oppilaita varten. Esikoulu toimii Nurmin Majakalta vuokratussa Majakkatalossa. Uusimpia investointeja ovat, yli 10 vuoden rukousten kohde, monitoimisali, joka palvelee sekä liikuntatilana että koulualueen seurakunnan kokoontumistilana. Kesällä 2021 saimme käyttöömme kaksi täysin remontoitua rivitaloasuntoa.

Koulu on toteuttanut vuosien aikana musikaaleja ja erilaisia kehitysyhteistyöprojekteja (Alabaniaan, Sri Lankaan, Keniaan, Vietnamiin ja Nepaliin). Toiveemme on tehdä hyvää ja muuttaa maailmaa. Tahdomme kertoa Jumalasta ja antaa ihmisille mahdollisuuden tutustua häneen.

Koulussa opettamiseen ja oppimiseen suhtaudutaan innokkaasti ja vakavasti. Vuoden 2022 perusopetuksen päättänyt luokka sijoittui oppimistulosten perusteella Pisa-tutkimuksessa parhaimpaan neljännekseen kaikilla osa-alueilla. Syksyllä 2023 koulussa opiskelee 265 oppilasta. Lisää luokkatiloja tarvitaan ja jäämme edelleen odottamaan  Jumalan ihmeitä koulumme tulevassa historiassa.

Toiminta-ajatus

Tampereen kristillisen koulun maailmankatsomuksellinen strategia 2023-24

Koulu tarjoaa selvästi kristillisen vaihtoehdon yleiselle perusopetukselle.

Koulu on kristillisiin arvoihin perustuva välittävä yhteisö, jossa oppilas saa mahdollisuuden tutustua Jeesukseen. Yhteisö koostuu oppilaista, perheistä, henkilökunnasta ja muista koulun yhteydessä toimivista tahoista. Yhteisö kasvattaa rakastavan Jumalan tuntevia, Jumalaa ja lähimmäistä kunnioittavia, itsenäisesti ajattelevia ja vastuullisia yhteiskunnan jäseniä.

Koulun tehtävänä on antaa kristillisiin arvoihin perustuvaa korkeatasoista perusopetusta ja ohjata lapsia niin, että he ajattelevat itsenäisesti, käyttävät Jumalan heille antamia taitoja ja tietoja Jumalan kunniaksi sekä ihmisten ja ympäristön parhaaksi.

 1. Jeesus keskeinen ja Raamattuun perustuva kristillisyys
 2. Korkeatasoinen opetus
 3. Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys
 4. Yhteisöllisyys
 5. Palveleminen

Koulutoiminnan kristillisen kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet:

1. Oppilas saa mahdollisuuden tutustua Jeesukseen ja kasvaa uskossa.
2. Oppilaan persoonan kunnioittaminen ja tasapainoisen kehityksen tukeminen.
3. Oppilas ajattelee itsenäisesti.
4. Oppilas kasvaa yhteisön jäseneksi ja on osallinen Pyhän Hengen luomasta kristillisen rakkauden, avoimuuden ja rehellisyyden ilmapiiristä.
5. Oppilas tietää Jumalan asettaman oikean ja väärän rajat (kymmenen käskyä ja Jeesuksen opetukset).
6. Oppilas kunnioittaa toista ihmistä, hänen hengellistä vakaumustaan, mielipiteitään, fyysisiä rajojaan ja omaisuuttaan.
7. Oppilas omaksuu palvelevan asenteen ja lähimmäisten aktiivisen huomioimisen.
8. Oppimisen ja yrittämisen arvostaminen.
9. Hyvä akateeminen osaaminen.
10. Oppiminen on innostavaa ja monipuolista, opettaminen jatkuvasti kehittyvää.
11. Oppilas omaksuu terveet elämäntavat (esim. päihteettömyys).
12. Oppilas opiskelee turvallisessa ja erilaisuuden hyväksyvässä oppimisympäristössä.
13. Oppilaan kokonaisvaltainen (hengellinen, kognitiivinen, emotionaalinen, sosiaalinen, fyysinen, eettinen ja esteettinen) kehittyminen ja kasvaminen Jumalan kunniaksi.
14. Koulun työilmapiiri on sekä oppilaiden että opettajien kohdalla välittävä, kannustava ja avoin.

Toimintatavat, joilla tavoitteisiin pyritään:

 • Jatkuvasti kehittyvä ja kristillisiin arvoihin perustuva opetussuunnitelma
 • Omakohtaisessa uskossa olevat ammattitaitoiset opettajat
 • Henkilökunnan ja oppilaiden yhteiset kokoontumiset ja rukoushetket
 • Uskonnon opetuksen perustana on Raamattu
 • Avoin ja keskusteleva ilmapiiri opetuksessa
 • Koti ja koulu toimivat yhteistyössä oppilaan kehityksen ja kasvun tukemisessa
 • Aktiivisen iltapäivätoiminnan järjestäminen
 • Säännöllinen koulutoiminnan arviointi (oppilaat, vanhemmat, opettajat, johtokunta)
 • Välitön puuttuminen väärinkäytöksiin
 • Avoimuus ja rehellisyys kaikenlaisissa tilanteissa
 • Opettajien kannustaminen jatkuvaan kouluttautumiseen
 • Oppilaiden, perheiden ja henkilökunnan sitouttaminen koulun arvoihin, tehtäviin ja tavoitteisiin
 • Kouluyhteisön yhteiset evankeliointi- ja auttamisprojektit
 • Kannatusyhdistyksen hengellinen, henkinen ja taloudellinen tuki
 • Riittävät opetustilat ja asianmukaiset opetusvälineet

Laadittu johtokunnassa: Kimmo Ilola (pj.), Merja Kinnunen (siht.), vanhempainyhdistyksen edustajana Jukka Pirinen, oppilaskunnan edustajana
Hyväksytty Tampereen kristillisen koulun johtokunnassa 21..3.2021

Hankkeet

Tampereen kristillinen koulu on mukana seuraavissa kehityshankkeissa:

Lyhty-hanke vuodesta 2010: Yhteisöllinen toimintamalli lasten ja nuorten riskikäyttäytymisen ehkäisemiseksi, rahoittajana toimii Teuvo Miettisen Säätiö

Kerhotoiminnan kehittämishanke: Opetushallituksen rahoittama hanke oppilaiden mielekkään vapaa-ajan ja harrastustoiminnan järjestämiseksi, rahoittajana Opetushallitus

NYT-hanke: Kehitysyhteistyöhanke 7. – 9. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen. Yhteistyökumppaneina toimivat OPH, Nurmin Majakka ry, ADRA Finland säätiö ja Teuvo Miettisen säätiö.

Liikkuva koulu -hanke vuodesta 2016- edistää liikunnan avulla oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä.

Tasa-arvo-hanke: Opetus- ja kulttuurimisteriö rahoittama hanke erityisopetuksen kehittämiseen ja jakoryhmien tekemiseen

Kristillisten koulujen sitouttavan kouluyhteisön HIgh Five-hanke. Rahoittajana Opetus-ja kulttuuriministeriö

Terve kylä!-hanke yhteistyössä Nurmin Majakka ry:n kanssa: Terveelliset valinnat helpoksi ja mielekkääksi! (Blue zones -tutkimusten pohjalta)

Kansainvälisyyshanke, rahoittajana Opetushallitus

OPH

Järjestyssäännöt

Tampereen kristillisen koulun järjestyssäännöt

Koulun nimi ja yhteystiedot:

Tampereen kristillinen koulu

Ketarantie 4 J, 33680 Tampere

p. 045 8914787/ rehtori 050 5702854

Sääntöjen tarkoitus ja merkitys

Koulu on yhteisö, jossa lapset, nuoret ja aikuiset toimivat ja kasvavat yhdessä. Koulun kristillinen arvopohja vaikuttaa sekä oppilaiden että henkilökunnan käyttäytymiseen. Pääperiaatteina ovat Jeesuksen opetukset: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.”, ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Mark. 12: 30 -31) ja ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” (Matt.7:12). Jokaisella luokkatasolla opettajien tulee edistää ja lujittaa luokan yhteishenkeä ohjaamalla oppilaita toistensa tukemiseen, kunnioittamiseen ja arvostamiseen.

Lakisääteisesti jokaisella koululla tulee olla järjestyssäännöt (Perusopetuslaki), jotka turvaavat oppilaan oikeudet ja tiedottavat oppilaita velvollisuuksista. Saavuttaaksemme oppimisen ja hyvän ilmapiirin tavoitteet tarvitsemme yhteiset säännöt, joita jokainen kouluyhteisön jäsen sitoutuu noudattamaan. Oppilaat sitoutetaan sääntöihin jokaisella luokkatasolla keskustelemalla niistä lukukausien alussa ja palaamalla niihin tarvittaessa. Lämpimän ja avoimen vuorovaikutuksen tulee olla henkilökunnan ja oppilaiden välisen kanssakäymisen perustana. Oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa korostuvat ystävyys ja yhteisöllisyys.

Vastuu koulun ilmapiiristä ja hyvästä käyttäytymisestä kuuluu oppilaille, henkilökunnalle ja vanhemmille. Vanhempien tulee ohjata lapsiaan hyvään ja vastuuntuntoiseen käyttäytymiseen. Yhteiset säännöt turvaavat oppilaille turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön, jossa kunnioitetaan Jumalaa ja arvostetaan jokaista Jumalan luomana ainutlaatuisena yksilönä.

Järjestyssäännöt tarkistetaan lukuvuosittain ja ne hyväksytään Suomen Adventtikirkon koulutoimen johtokunnassa.

1.     Kunnioita Jumalaa ja arvosta toista ihmistä.

 • Kunnioita Jumalaa ja lähimmäistäsi valinnoillasi, olemuksellasi, teoillasi ja sanoillasi.
 • Ole puheessasi ja käyttäytymisessäsi kohtelias ja ystävällinen.
 • Älä kiusaa muita. Kiusaamistilanteisiin tulee puuttua heti, joten kerro aikuiselle (opettajalle/vanhemmalle), jos sinua tai jotakuta kiusataan.

2.     Noudata hyviä tapoja

 • Tervehdi ystävällisesti koulukavereita, opettajia, henkilökuntaa ja muita koulualueella kohtaamiasi henkilöitä. Muista kohteliaat ja kunnioittavat tavat eri tilanteissa, myös sanat kiitos, ole hyvä ja anteeksi.
 • Ole rehellinen.
 • Ruokailutilanteissa käyttäydytään asiallisesti ja noudatetaan hyviä ruokailutapoja.
 • Makeisia tms. voi tuoda kouluun vain opettajan luvalla. Eväitä voi syödä erikseen sovittavina ajankohtina ja sovituissa paikoissa.

3.     Opiskele ja anna toisille työrauha.

 • Keskity opettajan antamiin tehtäviin ja noudata ohjeita.
 • Koulun tiloissa toimitaan ja liikutaan rauhallisesti. Koulutiloissa ääntä käytetään hillitysti ja toisia kunnioittaen.
 • Oppitunneille saavutaan ajoissa, opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät suoritettuina. Myöhästymiset kirjataan ja toistuvat myöhästymiset korvataan opettajan sopimalla tavalla.

 (Perusopetuslaki § 47)

 • Koulutyöhön liittymättömät tavarat pidetään koulupäivän aikana repussa tai lokerossa. Elektroniset laitteet, kuulokkeet ja puhelimet pidetään suljettuina/äänettöminä ja poissa työpöydältä. Yläluokan oppilaat voivat käyttää puhelinta välitunneilla asiallisesti. Puhelinta ei käytetä oppitunneilla ja yhteisissä tilaisuuksissa ilman ko. opettajan/henkilökunnan antamaa lupaa. Ruokalassa puhelimen käyttö on kiellettyä. Alakoululaiset eivät käytä puhelinta ilman opettajan lupaa. Häiritsevät laitteet voidaan ottaa opettajan toimesta talteen loppukoulupäivän ajaksi.

4.     Pidä huolta koulun tavaroista, tiloista ja ympäristöstä

 • Kunnioita koulun ja muiden siellä olevien omaisuutta. Pyydä aina lupa, kun haluat käyttää koulun tai toisen omaisuutta.
 • Pidä koulun tilat ja ympäristö siistinä.
 • Polkupyörät ja koulun pihavälineet sijoitetaan koulualueella hyvään järjestykseen niille osoitetuille paikoille.
 • Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun tai toisen omaisuudelle tahallaan tai varomattomuudessaan aiheuttamansa vahingon. Jos oppilas kadottaa koulun antamia välineitä tai tarvikkeita, on hän niin ikään korvausvelvollinen.
 • Koulun tiloissa ollaan ja toimitaan opettajien antamien ohjeiden mukaisesti.

5.     Toimi turvallisesti ja vastuuntuntoisesti.

·       Pidä huolta itsestäsi ja tavaroistasi. Jätä ulkovaatteet niille tarkoitetuille paikoille. Ulkokengät jätetään käytävälle ja sisällä suositellaan sisäkenkien käyttämistä. Sisätiloissa ei käytetä päähinettä.

·       Huolehdi siisteydestä ja pukeudu sääolosuhteiden ja työjärjestyksen mukaisesti.

·       Noudata opettajan antamia ohjeita.

·       Vaarallinen ja vahingoittava käyttäytyminen sekä vaarallisten esineiden tai aineiden tuominen ja/tai niiden hallussapito koulussa tai koulun alueella ovat kiellettyjä. Päihteiden (tupakka, alkoholi, huumeet jne.) hallussapito ja käyttäminen kouluaikana, koulun alueella ja koulumatkoilla sekä päihtyneenä kouluaikana, koulun alueella ja koulumatkoilla oleminen ovat ehdottomasti kiellettyjä. Edellä mainituista rikkeistä seuraa perusopetuslain mukainen kurinpidollinen rangaistus: kirjallinen varoitus ja/tai määräaikainen erottaminen.  Ko. rikkeistä olemme velvollisia ilmoittamaan poliisille ja/tai lastensuojeluun.

·       Kouluun ei tuoda energiajuomia tai muita vastaavia tuotteita.

·       Älä kopioi tekstiä tai kuvia luvatta oppilastöihin lähdettä ilmaisematta.

·       Älä julkaise ilman lupaa toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

Henkilötietolaki (523/1999) kieltää toisesta henkilöstä otetun valokuvan ja videon julkaisemisen ilman tämän suostumusta, jos toinen henkilö on tunnistettavissa kuvasta. Rikoslain (39/1889) 24 luvussa mm. sekä 8 § yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen että 9-10 § kuvan kohteen kunnian loukkaaminen on säädetty rangaistaviksi teoksi.

·       Välitunnit ollaan pääsääntöisesti ulkona (pakkasraja -18 C). Vietä välitunti koulun välituntipiha-alueella. Älä mene koulualueen asuntojen piha-alueelle, rantaan tai metsään ilman opettajan antamaa lupaa. Koulun välituntipiha-alue on esitetty ilmoitustaulun kartalla ja se käydään oppilaiden kanssa läpi syyslukukauden alussa. Koulun välituntipiha-alueelta poistuminen koulupäivän aikana on sallittua vain opettajan luvalla.

·       Kerro heti opettajalle, jos sattuu tapaturma tai huomaat vaarallisen tilanteen.

·       Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta välittömästi. Poissaoloihin ilman pätevää syytä puututaan. Koululla on valtakunnallinen poissaoloihin puuttumisen ohjeistus (luvattomat, 5%, 10% ja 20%). Poissaolot tarkistetaan pedagogisen tuen tiimissä neljä kertaa vuodessa. Tarvittaessa oppilaan poissaoloihin puututaan moniammatillisen työryhmän käsittelyn avulla yhteistyössä huoltajien kanssa.

·       Noudata koulumatkalla hyviä tapoja ja liikennesääntöjä. Polkupyörällä ajo koulun pihassa on kielletty. Liikennelain mukaan pyöräilijä käyttää pyöräilykypärää. Esioppilaat ja 1. luokan oppilaat voivat pyöräillä koulumatkan ainoastaan täysi-ikäisen seurassa. 1. luokan oppilaat voivat lukuvuoden lopussa saada erityisluvan itsenäiseen pyöräilyyn huoltajien pyynnöstä. Mopoilla voi kouluun saapua ainoastaan ko. kortin omistavat ja mopot säilytetään kirkon parkkipaikalla.  Mopoilla ei kuljeta kevyenliikenteen väylällä eikä sillä kyyditetä ilman kyydittävän huoltajien antamaa kirjallista lupaa.

·       Rehtori ilmoittaa ko. oppilaan huoltajille koulumatkoilla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta. Oppilaita pyritään ohjaamaan yhteistyössä kotien kanssa hyvään käytökseen ja vastuullisuuteen koulumatkoilla.

·       Koulun lähialueella liikuttaessa käytetään yhteisesti sovittuja reittejä: Kevyenliikenteen väylä on kävelijöiden ja pyöräilijöiden käytössä.

·       Kuljetuksessa olevat oppilaat voidaan tuoda suoraan kirkon parkkipaikalle. Kun vanhemmilla on asiaa koululle, auton voi pysäköidä koulun päätyyn tai läheiselle parkkipaikalle.

·       Koulutuntien päätyttyä oppilaiden edellytetään poistuvan koulun alueelta. Kerhotoiminta ja sovitut odottelut ovat tästä poikkeuksena. Niistä sovitaan oman luokanopettajan/-ohjaajan kanssa erikseen. Esikoululaisille ja 1.-2. (erityistapauksissa 3.-4.) – luokkien oppilaille järjestetään maksullista aamu- ja iltapäivätoimintaa. Kouluajan (tunnit, välitunnit, sovitut kerhot ja aamu- ja iltapäivähoito) ulkopuolella vastuu oppilaasta ja hänen toiminnastaan on aina oppilaan huoltajilla.

6.     Koulussa toimitaan näiden järjestyssääntöjen mukaisesti. Rikkomuksiin puututaan ja niistä ilmoitetaan tarvittaessa kotiin.

Järjestyssäännöt on laadittu yhteistyönä opettajien, oppilaskunnan, huoltajien (johtokunta) ja hallinnon kanssa.

Järjestyssäännöt perustuvat mm. Suomen perustuslakiin, perusopetuslakiin, hallintolakiin ja henkilötietolakiin.

Koulun johtokunta hyväksynyt  25.3.2023 

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa selvitetään EU:n tietosuoja-asetuksen sekä henkilötietolain (523/1999) edellyttämät tiedot Suomen Adventtikirkon koulutoimen ja Tampereen kristillisen koulun ylläpitämien henkilörekisterien osalta. Tämä tietosuojaseloste julkaistaan koulun Internet-sivulla (www.takriko.fi) ja sitä päivitetään tarvittaessa, kun sen sisältämät tiedot muuttuvat.

REKISTERINPITÄJÄN TOIMINTAMUODOT
Suomen Adventtikirkon perustehtävä koulutuksen järjestäjänä on antaa perusopetuslain (682/1998) mukaista opetusta ja lukiolain (692/1998) mukaista koulutusta. Tämän perustehtävänsä tueksi Kopun kristillisen koulun , Siikasalmen kristillisen koulun, Suomen kristillisen yhteiskoulun ja Tampereen kristillisen koulun, on kerättävä eräitä em. toimintojen kannalta välttämättömiä henkilötietoja.
HENKILÖREKISTERIASIOIDEN YHDYSHENKILÖ/ TIETOSUOJAKOORDINAATTORI
Anne Tukiainen, puh. 0458914787, anne.tukiainen@takriko.fi

Tietosuojavaltuutettua ei ole nimetty (peruste: EU:n tietosuoja-asetus 37 artikla).

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisterinpitäjä käsittelee oppilaiden ja opiskelijoiden henkilötietoja opetuksen järjestämiseksi. Rekisterinpitäjä käsittelee myös palveluksessaan olevan henkilökunnan henkilötietoja työsuhdevelvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietoja ei käsitellä markkinointitarkoituksessa.

YLLÄPIDETTÄVÄT REKISTERIT
Oppilasrekisteri
Henkilöstörekisteri
Kulunvalvontajärjestelmä
Johtokunnan jäsentiedot
Ylläpidettävistä rekistereistä on laadittu erilliset rekisteriselosteet.

Oppilaiden ja opiskelijoiden yksilöimisen, tunnistamisen ja opetuksen järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot, kuten:
• Oppilaan/opiskelijan nimi ja henkilötunnus
• yhteystiedot: osoite, kotikunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
• oppilaan huoltajien nimi- ja yhteystiedot;
• opintosuorituksiin ja opintojen järjestämiseen liittyvät tiedot, mm. katsomusaine ja
• muut ao. rekisteriselosteissa tarkemmin yksilöidyt tiedot.

Rekisterinpitäjän palveluksessa olevan henkilöstön osalta tarpeelliset tiedot palkanmaksun ja muiden työsuhdevelvoitteiden täyttämiseksi, kuten:
• henkilö- ja yhteystiedot;
• koulutus;
• työtehtävä;
• työsuhteen kesto;
• pankkiyhteystiedot.

TIETOJEN LUOVUTUKSET
Oppilaan tai opiskelijan henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta rekisteripitäjän tai rekisterinpitäjän lukuun toimivien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Kuitenkin oppilaan tai opiskelijan henkilötietoja voidaan luovuttaa opintojen järjestämisen, seurannan ja tilastoinnin toteuttamiseksi Ylioppilastutkintolautakunnalle, Tilastokeskukselle, kaupungin opetustoimelle, Kansalliselle arviointikeskukselle (KARVI), Kansaneläkelaitokselle, Opetushallitukselle tai muille viranomaisille. Tietoja voidaan luovuttaa myös oppilaitoksen vaihdon yhteydessä uudelle oppilaitokselle sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi.

Rekisterinpitäjä ei siirrä tai luovuta henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIEN SUOJAUSPERIAATTEET
Rekisterinpitäjän oppilas- ja asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.
Henkilötietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjän erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat rekisterinpitäjän palveluksessa, sekä rekisterinpitäjän toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

REKISTERÖITYJEN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on alla olevissa kohdissa 1-7 mainitut oikeudet häntä koskevien tietojen saantiin, oikaisemiseen, rajoittamiseen, poistamiseen tai siirtämiseen sekä oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelystä valitus:
1. Oikeus pyytää pääsy omiin henkilötietoihinsa ja tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisterinpitäjän rekistereihin;
2. Oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tai epätarkkojen henkilötietojen oikaisemista tai poistamista;
3. Oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista;
4. Oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (kieltämällä niiden käsittely esim. suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten tai henkilömatrikkelia taikka sukututkimusta varten);
5. Oikeus vaatia henkilötietojensa siirtämistä yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. (Oikeus koskee vain rekisteröidyn itsensä antamia tietoja.)
6. Oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn;
7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Edellä kohdissa 1-6 tarkoitettu pyyntö tai vaatimus tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Koulun nimi ja osoite. Siinä tulee mainita rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus pyyntöön toimitetaan rekisteröidyn väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarpeellisissa määrin suorittaa tunnistustoimenpiteitä ennen tietojen lähettämistä. Tarkastuspyyntö tai tietojen käsittelyä koskeva vaatimus voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllämainitussa osoitteessa, jolloin rekisteröidyn tulee vaadittaessa esittää tunnistamista varten virallinen asiakirja (henkilötodistus, ajokortti tai passi).
Valitus valvontaviranomaiselle tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).